T.C.
CUMAYERİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
 

                  İller Bankası Kredi desteği ile Cumayeri İlçesi  Avlayan, Çelikdere, Hamascık, Sırtpınar,Üvezbeli, Yeşiltepe, Yenitepe, Taşlık ve  Ordulukaradere Köylerine Toplam 12.300,00 M2 Kilit Parke Taşı (TS 2824 EN 1338 standardında),, 200 M3 Beton Nakliyeli Ve İşçilikli Olarak Anahtar Teslim Yapılması İşi

 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Birliğimizce ilan olunur.
 
 
1-İdarenin
a) Adı
:
 Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
 Çevrik Mahallesi Cumayeri Hükümet Konağı  Cumayeri /DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası
:
 0380 7353199 – 0380 735 33 00
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:

İller Bankası Kredi Desteği ile Cumayeri İlçesi  Avlayan, Çelikdere, Hamascık, Sırtpınar,Üvezbeli, Yeşiltepe, Yenitepe, Taşlık ve  Ordulukaradere Köylerine Toplam 12.300,00 M2 Kilit Parke Taşı (TS 2824 EN 1338 standardında),, 200 M3 Beton Nakliyeli Ve İşçilikli Olarak Anahtar Teslim Yapılması İşi

 
b) Yapılacağı yer
:
 Cumayeri İlçesi Avlayan, Çelikdere Hamascık, Sırtpınar,Üvezbeli, Yeşiltepe, Yenitepe, Taşlık ve  Ordulukaradere Köylerine
c) İşe başlama tarihi
:
Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) gün içinde işin teknik sorumlusu tarafından yükleniciye işyeri teslimi yapılır. Yer tesliminden sonra kontrol teşkilatının uygun gördüğü tarihte işe başlayacaktır. Yer teslimi ile işe başlama tarihi arasındaki geçen süre işin süresine eklenecektir.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
 Cumayeri Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
04/10/2018 – 11:00
c) Son teklif verme tarih ve saati
:
04/10/2018 – 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4 1.2.2.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve 12. maddesinin  (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ihale iş veya benzer işlerde yapım işleri için 10 (on) yıl içinde kamu Kuruluşlarında veya özel sektörde iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin sunulması zorunludur. Benzer iş olarak resmi gazetede yer alan tebliğdeki A ve B grubundaki tüm işler benzer iş sayılır.
4.1.8. SGK ve Vergi borçları olmadığına dair belge (Son 5 gün içerisinde alınmış)
4.1.9. İhale Dökümanı alındı belgesi.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı, Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C.Ziraat Bankası Cumayeri Şubesindeki 0989 11251822 - 5002 nolu hesabına 700,00 (Yediyüz) Türk Lirası (Açıklama kısmına İşin adının ve firma adının yazılması şarttır) yatırılarak Banka dekontu ibraz edilmek şartıyla, Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabilir.
7-Teklifler ihale saati olan 11:00’ a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili şahıslar tarafından Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-İsteklilerin organizasyon yapsına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idari Şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikte personeli ve araçları çalıştıracağına dair taahhütnameyi ihale dosyasında vermek zorundadır.(İhale uhdesinde kalan istekli idare ile sözleşme aşamasına gelindiğinde teknik personel ve araç taahhütnamesinin noter onaylı veya ilgili belgelerin aslının idarece görülerek aslı gibidir yapılarak teslim edilmesi)
9-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel fiyat usulü ve İdari şartnamenin 18. maddesinde belirtilen usullere göre vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 (Yüz) takvim günü olmalı ve bu durum teklif mektubunda açıkça yazılmalıdır.
11- İş Ortaklığı ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12-Teklifler KDV hariç yapılacaktır.
13-İhale ile ilgili diğer bilgiler idari şartnamede mevcuttur.
14-Birliğimizin ihalesi 28. 04.2007 Tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 26/09/2018                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                 
                                                                                                         CUMAYERİ KÖYLERE HİZMET
                                                                                                        GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
                                                                                                                     Haluk ÇAKMAK
                                                                                                                      Kaymakam
                                                                                                                     Birlik Başkanı