İHALE İLANI
 
T.C.
DÜZCE İLİ CUMAYERİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Köydes Projesi Kapsamında Cumayeri İlçesine bağlı Yeşiltepe Köyü, Iğdır Köyü, Esentepe Köyü, Çamlıpınar Köyü ve Akpınar Köylerinde toplam 7 adet deponun Bakım Onarım ve Tadilatı İşi, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Doğrudan Temin İhale Usulü ile teklif alınarak ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin adı, adresi, telefon numarası
     a) İdarenin adı
:
: Düzce İli Cumayeri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
     b) İdarensin adresi
: Çevrik Mah. Kaymakamlık Binası Cumayeri/ DÜZCE
c) İdarenin telefon numarası
: 0 (380) 7353669
d) İdarenin faks numarası
                                         
2- İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı
    a) İhalenin adı
 
    b) İhalenin niteliği, türü ve miktarı
: 0 (380) 7353669
 
:
: Köydes Projesi Kapsamında Cumayeri İlçesine bağlı Yeşiltepe Köyü, Iğdır Köyü, Esentepe Köyü, Çamlıpınar Köyü ve Akpınar Köylerinde toplam 7 adet deponun Bakım Onarım ve Tadilatı İşi
 
: Doğrudan Temin Usulü ile Bakım Onarım Tadilat işi, Cumayeri İlçesine bağlı Yeşiltepe Köyü, Iğdır Köyü, Esentepe Köyü, Çamlıpınar Köyü ve Akpınar Köylerinde toplam 7 adet depo
3- Teslim yeri, işin yapılacağı yer
:
a) Teslim yeri ve yapılacağı yer
:Cumayeri İlçesine bağlı Yeşiltepe Köyü, Iğdır Köyü, Esentepe Köyü, Çamlıpınar Köyü ve Akpınar Köyü
 
 
4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
a) İşe başlama tarihi                                  
 
: Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren Yer   
   Teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
b) İşin bitiş tarihi
:  Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
 
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
- Geçici teminat hükümleri boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
       -     Bu madde boş bırakılmıştır.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
       -     Bu madde boş bırakılmıştır.
 
7- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.
İhale dokümanı ücretsiz verilecektir.
 
- İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati      
:
a) İhalenin yapılacağı yer
: Cumayeri Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) İhalenin tarihi ve saati
: 22/05/2017 Pazartesi,  Saat 16.30
 
 
 
 
 
8- Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
9-Bu iş için sözleşme esnasında %10 oranında KESİN TEMİNAT MEKTUBU alınacaktır. İş teslim süresince olacaktır.
 
10-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için ayrı ayrı teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri Götürü Bedel toplam fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 
12-İhaleyi kazanan firma Sözleşme aşamasında yatırılacak vergileri peşin olarak Cumayeri Vergi Dairesine ödeyecektir.
 
- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir
-Birliğimiz, 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.                                                                                                                          
11/05/2017
 
                                                                                                          Bekir ÖZEN
                                                                                                           Kaymakam
                                                                                                           Birlik Başkan V.