İHALE İLANI
 
T.C.
DÜZCE İLİ CUMAYERİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Köydes Projesi Cumayeri İlçesi Ekli Listede Belirtilen Köylere Teslimli Nakliye Dahil Toplam 5450m2 Dökme Kilitli Parke Taşı Alımı İşi, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin adı, adresi, telefon numarası
     a) İdarenin adı
:
: Düzce İli Cumayeri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
     b) İdarensin adresi
: Çevrik Mah. Kaymakamlık Binası Cumayeri/ DÜZCE
c) İdarenin telefon numarası
: 0 (380) 7353669
d) İdarenin faks numarası
                                         
2- İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı
    a) İhalenin adı
 
    b) İhalenin niteliği, türü ve miktarı
: 0 (380) 7353669
 
:
: Köydes Projesi Cumayeri İlçesi Ekli Listede Belirtilen Köylere Teslimli Nakliye Dahil Toplam 5450m2 Dökme Kilitli Parke Taşı Alımı İşi
 
: Açık İhale Usulü ile Mal Alımı İşi, Ekli Listede Belirtilen Köylere Teslimli Nakliye Dahil Dökme Parke Taşı Alımı (8cm kilitli parke taş standart)
3- Teslim yeri, işin yapılacağı yer
:
a) Teslim yeri ve yapılacağı yer
:  Cumayeri İlçesi Ekli Listede Belirtilen Köyler
 
 
4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
a) İşe başlama tarihi                                  
 
: Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren Yer   
   Teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
b) İşin bitiş tarihi
:  Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
 
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
            5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.1.4. Standart İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan teklif mektubu ve teklif cetveli.
5.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Cumayeri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Cumayeri Ziraat Bankası Şubesinde bulunan (0989)-11251822-5002  nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
5.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
5.1.8. İdari şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
5.1.9.İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
5.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
       -     Bu madde boş bırakılmıştır.
5.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
       -     Bu madde boş bırakılmıştır.
6- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
6.1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.
6.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler  200,00.-TL (İkiYüzTürkLirası)  dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Cumayeri Şubesi Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (0989) 11251822-5002  nolu hesabına yatırabileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati      
:
a) İhalenin yapılacağı yer
: Cumayeri Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) İhalenin tarihi ve saati
: 22/05/2017 Pazartesi,  Saat 14.00
 
8. Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için ayrı ayrı teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri Götürü Bedel toplam fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.
14-İhaleyi kazanan firma Sözleşme aşamasında yatırılacak vergileri peşin olarak Cumayeri Vergi Dairesine ödeyecektir.
15-Muayene Kabul İşlemleri yapılacaktır ve kalite vb. belgeler istenecektir.
16- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir
15-Birliğimiz, 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.                                                                                                                          
11/05/2017
 
                                                                                                          Bekir ÖZEN
                                                                                                          Kaymakam
                                                                                                          Birlik Başkan V.
 
Ek Liste
 
KÖYDES BÜTÇESİNDEN ALIM İŞİ
Köyün Adı
Merkeze Uzaklığı (km)
Parke Taş (8cm Kilitparke)
Ören Köyü
2
1000m2
Sırtpınar Köyü
3
1500m2
Kızılüzüm Köyü
18
1000m2
Ordulukaradere Köyü
9
1500m2
Mısırlık Köyü
4
450m2
5 Köy
GENEL TOPLAM
5450m2