T.C.
CUMAYERİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
Düzce İli Cumayeri İlçesi Düzce İl Özel İdaresi projesi kapsamında Hamascık Köyünde tespit edilmiş heyelanın onarılması işi 2. defa açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 1. İdarenin
 1. Adresi: Çevrik Mah. Şehir Meydanı nu.1 Cumayeri/Düzce
 2. Telefon ve Faks: 03807353669
 3. Mail Adresi: -
 1. İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği türü ve miktarı: Yapım işi, ekli projede ve istekli tarafından yerinde incelemeli tespit edilen heyelanların onarılması
 2. Yapılacağı yer: Cumayeri İlçesi Hamascık Köyü
 3. İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat.3 Cumayeri Kaymakamlığı
 2. Tarihi ve Saati: 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 15.30’da
 1. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
 1. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tasdik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
 2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 4. SGK ve Vergi borcu yoktur evrakları
 5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen ve cd içinde verilen teklif mektubu
 6. Ticaret sicil gazetesi
 7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 • Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 1. Yapılacak yerin görüldüğüne ilişkin (İdare ile Firma) arasında tutanak.
                Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
 • Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile alakalı belgeler
                Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
 1. İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %100 oranında gerçekleştirdiği veya %100 oranında denetlendiği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır. İhaleye girecek olan teknik sınıftaki kişilerin üniversitenin hangi bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
 • Teknik Yeterlilik
Firma bünyesinde en az 2 yıl teknik personel olarak çalışmış olması gerekmektedir.
Pozisyonu
Adet
Mesleki Unvan
Mesleki Özellikleri
İnşaat Sorumlusu
1 Adet
İnşaat Teknik Personeli
Firma bünyesinde çalışan, en az 2 yıl deneyimli olmalıdır.
 
 1. Bu ihalede benzer iş olarak; (belirtilmemiştir)
 2. İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 3. A) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine istekli adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yaptırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa koyularak kapatılır. Dış zarfın üzerine istekli adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve isteklinin hangi işe ait olduğu yazılır.
B) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunların herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanına Birlik Bürosu servisinden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 100 TL karşılığı verilmektedir. (Cumayeri Ziraat Bankası Şubesi 11251822-5002 hesaba yatırılacaktır)
 3. İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 4. Teklifler; 22/05/2017 tarih ve saat 15.30’a kadar Birlik Bürosuna verilebilecektir. Posta veya başka bir şekilde işleme alınmak istenen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 8. Ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.
 9. Bu ihale de fiyat farkı verilmeyecektir.
 10. Bu işin takibi için firma tarafından şoförsüz ve yakıtsız en az 2012 model 1 adet araç tahsisi 24 saat idare emrinde olacak şekilde tahsis edilecektir. Her türlü bakım onarım ve diğer giderler firmaya ait olacaktır. İdare yakıtı ve şoförünü karşılayacak, ücretsiz ve kirasız tahsis edilen aracı kullanacaktır.
 11. Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
 
 
                                                                                                                                             Bekir ÖZEN
                                                                                                                                             Kaymakam V.
                                                                                                                                             Birlik Başkanı